Lamun Kurang Ing Pangarah Tegese

(1)

Pintu 1 BAB 1

Umpamane wong lumaku Umpamane wong lumaku Marga gawat den liwati Marga gawat den liwati Kendatipun kurang ing pangarah Lamun rendah ing pangarah Sayekti karendhet ing ri Sayekti karendhet ing ri Apese kasandhung padhas Apese kasandhung padhas Babak bundhas anemahi Adegan bundhas anemahi

1.

1. TTemembanbang ig ing ng duwduwur ur yaiyaiku ku ….…. a

a.. KKiinnaanntthhi i   b.

 b. GambuhGambuh .. MMii!!iill d.

d. MaMaskskumumamambabanngg ee.. MMeeggaattrruuhh

“.

“. Umpamane wong lumaku, Marga gawat den liwatiUmpamane wong lumaku, Marga gawat den liwati  ateges …. ateges …. a.

a. BakBakal enal entuk tuk kakailailakan kan ing ing sadsadalaalan#dn#dalanalan  b.

 b. $e$en kurang pangati#atin kurang pangati#ati .

. %un%ungkagkasansane bae bakal kal gawgawe lare lara awa awake ake dhedhewewe d.

d. LumLumaku aku ing ding dalan alan kankang kebg kebak paket paoaobanban e.

e. WWonong kang g kang kurankurang pengg pengati-aati-ati bakti buat cilaal cilaka ing tka ing tembeembenene

3.

3. LaLamumun kun kurarang ing ing png panangagararahh ateges ….ateges …. a.

a. BakBakal enal entuk tuk kakailailakan teko ing ing sadsadalaalan#dn#dalanalan b.

b. YYeen kn kuraurang ng panpangatgati-ai-ati ti  .

. %un%ungkagkasansane bae bikin kal gawgawe lare lara awa awake ake dhedhewewe d.

d. LumLumaku aku ing ding dalan alan kankang kebg kebak kelongsong paoaobanban e.

e. &o&ong kng kang ang kurankurang peg pengati#ngati#ati bati bakal akal ilaka ilaka ing ing tembentembenee

‘.

‘. Sayekti karendhet ing ri, Apese kasandhung Sayekti karendhet ing ri, Apese kasandhung  padhas ateges …. padhas ateges …. a.

a. BakBakal ental entuk kacuk kacilailakan inkan ing sadg sadalaalan-dn-dalaalann  b.

 b. $e$en cacat pangati#atin tekor pangati#ati .

. %un%ungkagkasansane bae bakal kal gawgawe lare lara awa awake ake dhedhewewe d.

d. LumLumaku aku ing ding dalan alan kankang kebg kebak buntelan paoaobanban e.

e. &o&ong kng kang ang kurankurang peg pengati#ngati#ati bati untuk akal ilaka ilaka ing ing tembentemben

5.

5. BaBababak buk bundndhahas ans anememahahii ateges ….ateges …. a.

a. BakBakal enal entuk tuk kakailailakan centung ing ing sadsadalaalan#dn#dalanalan  b.

 b. $e$en kurang pangati#atin kurang pangati#ati c.

c. PunPungkagkasansane bae lakukan gkal gawe kenur lara aara awakwake dhee dhewewe d.

d. LumLumaku aku ing ding dalan alan kankang kebg kebak cangkang paoaobanban e.

e. &udara murni&ong kng kang ang kurankurang peg pengati#ngati#ati bati untuk akal ilaka ilaka ing ing tembentembenee

(.

(. &&oos sus surasarasane tne tembembang ang ing ing dhdhuwuuwur r yaiyaiku ku ….…. a.

a. BakBakal enal entuk tuk kakailailakan kan ing ing sadsadalaalan#dn#dalanalan  b.

 b. $e$en kurang pangati#atin kurang pangati#ati .

. %un%ungkagkasansane bae untuk kal gawgawe lare lara awa awake ake dhedhewewe d.

d. LumLumaku aku ing ding dalan alan kankang kebg kebak pak paoaobanban

XII MIPA 4 XII MIPA 4 REMIDI

(2)

e. Wong kang kurang pengati-ati cak bagi cilaka ing tembene

Marma den taberi kulup Angulah lantiping ati )ina wengi den anedya %andak panduking pambudi Bengkas kahardaning driya Supaya dadya utami

*. &os surasane tembang ing dhuwur yaiku ….

a. Nglakoni prihatin lan ngudi ngelmu biar dadi penting panguripane  b. +gilangke rasa problematis lan tansah siap siaga iku bisa ngendhaleni hawa napsu

. A!a tumindak kang sakepenake dhewe amarga urip iku akeh paobane mula sing ngati#ati

d. +gelmu kang se!ati iku peso ora meri,ora !ail,ora ngangsa, lan mung anteng ing ati

e. Kebrutalan kang ora dikendhaleni tundhane bikin nuwuhake prakara

Sirnakna semanging kalbu -en prayitna ing pangeksi $eku dalaning ing pangeksi $eku dalaning kasidan Sinuda saka sethithik  %amothahing nepsu temperatur Linalantih mamrih titih

. &os surasane tembang ing dhuwur yaiku ….

a. +glakoni prihatin lan ngudi ngelmu supaya dadi utama panguripane

b. Ngilangke rasa samar lan tansah waspada iku bisa ngendhaleni master napsu

. A!a tumindak kang sakepenake dhewe amarga urip iku akeh paobane mula sing ngati#ati

d. +gelmu kang se!ati iku yen ora meri,ora !ail,ora ngangsa, lan mung anteng ing ati

e. Angkara kang ora dikendhaleni tundhane cak bagi nuwuhake prakara

Aywa mamatuh nalutuh Minus tuwas tanpa kasil /asalibuk ing ssrebeda Marma dipun ngati#ati Urip keh renananira Sambekala den kaliling

0. &os surasane puisi ing dhuwur yaiku ….

a. +glakoni prihatin lan ngudi ngelmu kendati dadi utama panguripane

 b. +gilangke rasa samar lan tansah waspada iku bisa ngendhaleni hawa napsu c. Aja tumindak kang sakepenake dhewe amarga urip iku akeh pacobane

(3)

d. +gelmu kang se!ati iku rial ora meri,ora !ail,ora ngangsa, lan mung anteng ing ati

e. Kebengisan kang ora dikendhaleni tundhane bakal nuwuhake prakara

Mangka ta kang aran larap Lakune ngelmu sa!ati Tan dahwen pati openan Tan panasta nora !ail Tan kaki langit!urungi ing kaardan Among eneng mamrih ening

1. &os surasane puisi ing dhuwur yaiku…

a. +glakoni prihatin lan ngudi ngelmu supaya dadi utama panguripane

 b. +gilangke rasa samar lan tansah waspada iku bisa ngendhaleni hawa napsu . A!a tumindak kang sakepenake dhewe amarga urip iku akeh paobane mula

sing ngati#ati

d. Ngelmu kang sejati iku yen ora meri ora jail ora ngangsa lan mung  anteng ing ati

e. Angkara kang ora dikendhaleni tundhane bakal nuwuhake prakara

Pintu 2

SUMIMPEN ING POJOK ATI

-ening 2 Tatiek /alingga

/anthi ati kang krasa rinu!it, /epengin ndak ancu gurit, Sana!an krasa sakit perut lan sakit,

 +yangga panandhang kang kudu dilampahi.  +ggoleki apa maknane saripati,

$en ing kanyatan tansah tumindak nglarani, Alam krasa panas bumi uga nangis,

Lan amarah tan bisa diendhani,

 +anging aku optimistis isih ana sunar sui, Sih katresnan, rasa tentrem kang sumimpen  3ng po!ok ati

Uga rasa tulus lan luhuring budi pekerti.

-onga ing tengahing ratri, muga dadi tamba !ampi urip iki, Tanpa kendhat nyuwun berkahing Gusti

1. /ang dikarepake Kanthi ati kang krasa rinuit yaiku …

a. Ati kang bungah d. Ati kang kelara-lara  b. )asa kang mantep e. Ati kang kelegan

(4)

“. &os surasane paragra4 kapisan yaiku …

a. !egambaran ati kang kelara-lara d. +gerteni kahanan kang endah  b. Tumindak kang nalisir e. -onga marang Gusti

. 5ra bisa keukupan

6. &os surasane paragra4 kapindho yaiku …

a. Gegambaran ati kang kelara#lara d. +gerteni kahanan kang endah  b. Tumindak kang nalisir  e. “onga marang !usti

. 5ra bisa keukup

‘. Tegese tembung ratri ing ukara !onga ing tengahing ratri, muga dadi tamba ampi urip iki yaiku …

a. esuk d. surup  b. awan e. bengi

. magrib

7. Gagasan pokok kang diandharake dening penyair lumantara geguritan yaiku …. a. surasa d. nada

b. tema e. amanat

. perasaan

(. Sing dudu titikan geguritan klasik yaiku …. a. lumrahe diwiwiti lecut sun gegurit  b. sapada ngemot patang gatra utawa luwih

. aahing wanda saben gatrane padha d. tibane swara ing pungkasane gatra runtut e. ngemot prastawa anyar

*. Geguritan kang surasane pangalembana marang Gusti /ang Mahakawasa yaiku …. a. lagu pujian d. romansa

 b. alegi e. balada . epigram

. Geguritan kang surasane babagan katresna yaiku ….

a. himne d. romansa

 b. alegi e. balada . epigram

0. Sing dudu materi#materi kang wigati ing geguritan yaiku …. a. irah#irahan geguritan

 b. tembung kuni . gaya basa d. simbol#tanda baca e. gambar-tulang beragangan

1. Saora#orane ana kegiyatan kang dudu ditindakake sadurunge pawongan iku arep maa geguritan.

 /agiyatan kang ora metu ditindakake sadurunge maa geguritan yaiku …. a. nganalisa kahanane

(5)

. ngoeki 8ndhudhah9 geguritan d. gegladhen

e. manut kang nglatih

BAB 3

1. Sawi!ining wu!ud tulisan kang ana sesambungane karo pambudi dayane penulis kanggo menehi pepinren#pepinren saka sawi!ining ob!ek 8panggonan, manungsa,  komoditas, lan sapanunggalane9 yaiku….

a. +arasi b. “eskripsi  . Argumentasi d. %ersuasi e. :ksposisi

“. Topik#topik kang boleh dikembangake dadi gubahan deskripsi yaiku… a. %anggawene batik

b. Nawakake produk#promosi  . ;erita rakyat

d. Wagon kereta api kelas ekonomi e. -umadine telaga sarangan

6. +yritakake kagiyatan kang ditindakake saben dina iku kalebu ketopong waana deskripsi kang kamot ing …

a. /ahanan ruang  b. /ahanan produk

c. Proses d. 5pini e. )ingkesan

‘. Tetembungan kang a!eg panggonane lan panggangone, ateges entar, nanging ora ngemu surasa pepindhan yaiku …

a. Sanepa  b. 3sbat

c. Paribasan d. Saloka e. &angsalan

7. Unen#unen kang a!eg panganggone mawa surasa tartamtu. &u!ude raikaning tembung kang ndhapuk ukara, ngemu teges entar lan ngemu sindiran yaiku …

a. Sanepa b. $sbat   . %aribasan d. Saloka e. &angsalan

(. Tetembungan kang saemper pepindhan, ngemu surasa bangetake, ateges kosok baline karo tetembungane yaiku…

a. %anepa  b. 3sbat

. %aribasan d. Saloka e. &angsalan

*. Tuladhane paribasan yaiku …

(6)

 b. Meski pinter kudu engkir, ngeengke pikir  . Sura dira !ayaningrat lebur dening pangastuti d. Tatune arang kran!ang 8tatune kerep banget9

e. Adigang adigung lan adiguna &ngendel-ngendelake kakuatan kaluhuran lan kapinteran’

. Tuladhane isbat yaiku …

a.  +getan bali ngulon apa sedyane kelakon  b. Supaya pinter kudu engkir, ngeengke piker

.  %ura dira jayaningrat lebur dening pangastuti  d. Tatune arang kran!ang 8tatune kerep banget9

e. Adigang, adigung, lan adiguna 8ngendel#ngendelake kebaikan, kaluhuran, lan kapinteran9

0. Tuladhane sanepa yaiku …

a. +getan bali ngulon segala apa sedyane kelakon  b. Supaya pinter kudu engkir, ngeengke piker

. Sura dira !ayaningrat lebur dening pangastuti d. (atune arang kranjang &tatune kerep banget’

e. Adigang, adigung, lan adiguna 8ngendel#ngendelake kelebihan, kaluhuran, lan kapinteran9

1. Sida mukti iku orak menulis kang maknane …

a. “uwe karep supaya apa kang ginayuh bisa kawujudan  b. +yuwun pangapura karo wong gaek

. -adi manungsa kudu ozon!udara murni seneng gawe laraning liyan d. /udu duwe rasa tepa slira marang kana

e. Manungsa kang nyata iku beik martabate

BAB 4

1. &aana kang n!lentrehake utawa medharake caisim!ining gapura kanggo pamaos. Supaya  pamaos makanya in4ormasi kang genep babagan sawi!ining ob!ek, saban!ure pangreten  pamaos bisa mundhak yaiku . . .

a. -eskripsi  b. Argumentasi

. +arasi d. )ksposisi  e. %ersuasi

“. /ang diarani data 4aktual yaiku . . . .

a. Sawi!ining kajian utawa penapsiran ob!ekti4 marang saprangkat 4akta

b. %awijining kahanan kang kanyatan kedadeyane ana lan bisa asipat historis &bisa dicritakake kanthi cetha’

(7)

. +!lentrehake panemu, gagasan lan keyakinan

d. <akta ngenani pawongan kang gondhelan keneng marang sawi!ining keyakinan e. Basa pawarta sonder rasa sub!ekti4 lan emosional

6. Sing dudu ngemot perangan#perangan waana eksposisi yaiku . . . a. +!lentrehake panemu, gagasan, lan keyakinan

 b. Mrelokake 4akta kang dikuatake utawa diethakake kanthi poin, peta statisti, gra4ik, organigram, rancangan lan sapiturute

. sMrelokake amatan lan sintesis nalika ngoneki bahan lan 4akta

d. +ggoleki sumber ide saka pengalaman, pengamatan sikap, lan keagamaan e. %umber saka crita kang ora dunung sapaan sing gawe

‘. Basa kang digunakake ing waana eksposisi beike kudu . . . a. (anpa rasa subjekti* lan emosional

 b. +gayawara supaya katon akeh tulisane . Adhedhasar karep saka panulise

d. Sub!ekti4 lan emosional e. ;ekak aos

7. Tendensi panulise waana eksposisi beike kudu . . . a. Sakperangan kudu disingitake

b. $n*ormati* lan ngyakinake . +urut saka welingan

d. Akeh nggunakake basa rinengga e. Gawe was#was lan tintrim

(. 3ng ngisor iki irah#irahan kang kalebu waana eksposisi yaiku . . . a. Mula Bukane Senthong Gamelan

 b. Saben -ina Sekolahku Ana :kstra /arawitan . Aya padha Gladhen /arawitan

d. Apa akibate ora gelem +guri#nguri Gamelan

e. Paedahe Nguri-nguri galmelan jawa tumprap siswa

*. %erangan klonengan kang ora awu!ud blebekan yaiku . . . a. Gender

 b. Saron . /enong d. !muara  e. Slenthem

. %erangan gamelan ara nabuhe dikeplak ngango epek#epek 8tlapak tangan9 yaiku . . . a. Gong

 b. Slenthem c. Kendhang  d. /enong e. )ebab

0. %erangan gamelan kang ara nabuhe digesek yaiku . . . a. Gong

 b. Slenthem . /endang d. /enong e. +ebab

(8)

a. “ithuthuk   b. -isebul

. -igesek   d. -ikeplak  e. -ipetik

Gladhen See!”e# Ga!al

1. %athokan sa!roning tembang maapat kang ngemot tibaning swara pungkasan saben sagatra yaiku …

a. Guru gatra d. guru wilangan  b. Guru basa e. guru gatra

c. !uru lagu

“. a, 11i, u, *a, 1″a, a, i. angka ,11,,*,1”,, diarani … a. Hawa sastra d. guru wilangan  b. Guru basa e. hawa gatra

. Guru lagu

6. -ene a, i, u, a, u, a, i diarani …

a. Guru sastra d. guru wilangan  b. Guru basa e. guru gatra

c. !uru lagu

‘. Tembang maapat kinanthi iku asale saka cambuk kanthi kang ateges … a. +yekel

b. Nuntun . +ggawa d. +!upuk e. +yangking

7. +ggatekake lan menehi tekanan basa, utamane babagan tembung#tembunge utama ing geguritan yaiku …

(9)

 b. ;itraan e. tipogra4i . Ma!as

(. &u!ud ukara kang isa narik kawigaten ing geguritan diarani … a. -iksi d. obstulen

 b. ;itraan e, tipogra4i c. ,ajas

*. 3ng geguritan nemtokake tembung#tembung kang digunakake bisa narik kawigaten, mula kudu duwe nilali sastra nanging komunikati4 diarani …

a. -iksi d. bunyi

 b. ;itraan e. tipogra4i . Ma!as

. &aan kang n!lentrehake utawa medharake sawi hijau!ining portal pamaos yaiku … a. +arasi d. )ksposisi

 b. Argumentasi e. %ersuasi . -eskripsi

0. %angripta geguritan isa ngandharake pesen kang bakal di!lentrehake diarani … a. %erasaan=rasa pangrasa d. Tema

 b.  Manifesto#pitutur  e. Alur  . +ada=nada

1. Golek banyu apikulan warih yaiku … a.  $sbat  d. %aribasan  b. +arasi e. Sanepa

Source: https://123dok.com/document/zxxp0wnz-remidial-bahasa-jawa.html